Bouwen en verbouwen

bouwplannen

Ik wil bouwen of verbouwen...

Zomaar ergens een huis bouwen of verbouwen, van bestemming wijzigen, een tuinhuis plaatsen, een zwembad aanleggen of een reliëfwijziging doen is niet mogelijk. Voor bijna alle bouw- en verbouwingswerken heeft u een stedenbouwkundige vergunning of melding nodig. Wie een kleine ingreep aan zijn woning wil doorvoeren, kan dat vanaf 1 december 2010 sneller door middel van een melding.  Dat is het gevolg van de goedkeuring van twee besluiten van de Vlaamse overheid.

 

De regels en wetten worden vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd bij decreet van 9 mei 2009. Op de website van de Vlaamse Overheid vindt u alle informatie omtrent de wetgeving en vergunningen. Hier kan u terecht voor alle decreten, uitvoeringssbesluiten, omzendbrieven, een antwoord op veel gestelde vragen, formulieren voor het indienen van een bouwaanvraag en andere nuttige informatie.

 

 

Op welke vragen vindt u een antwoord op de dienst Ruimtelijke Ordening&Huisvesting?

- Welke voorschriften gelden er voor een bepaald perceel (bestemming volgens gewestplan, ligging in een BPA, RUP of verkaveling)?

- Kan ik mijn perceel grond opdelen in verschillende loten (verkavelen) voor bebouwing?

- Kan ik een verkaveling of de voorschriften van de verkaveling wijzigen?

- Wat zijn de verbouwings- of uitbreidingsmogelijkheden aan een bepaald pand?

- Kan ik de bestemming van een pand wijzigen?

- Wat is de vergunningstoestand van een pand? Welke vergunningen werden er in het verleden verleend? Werden er bouwinbreuken vastgesteld?

- Is het pand een geklasseerd monument of is het opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed?

- Voor welke werken is een vergunning nodig en wat is de dossiersamenstelling?

- Voor welke werken is een melding nodig en wat is de dossiersamenstelling?

- Is de medewerking van een architect vereist voor mijn bouwplannen?

- Welke premies bestaan er? En kom ik hiervoor in aanmerking?

 

Iniden u samen met uw architect uw dossier wenst te bespreken met de medewerkers en het diensthoofd van dienst Ruimtelijke Ordening&Huisvesting kan dit vanaf heden op dinsdagvoormiddag. U dient op voorhand even te telefoneren, mailen of langs te komen om uw afspraak vast te leggen.

 

Meer informatie vindt u ook op de website van de Vlaamse Overheid.

 

Nieuwe regelgevingen bij bouwen en verbouwen vanaf 2014

Minimumaandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw & strengere EPB-eisen
Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor en school in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Die verplichting is geïntegreerd in de energieprestatieregelgeving (EPB). Voor scholen en kantoren van publieke organisaties, is die eis al van toepassing sinds 1 januari 2013.

Daarnaast wordt ook het E-peil strenger vanaf 2014. Nieuwe gebouwen mogen dan maximaal een E-peil van E60 behalen, in plaats van E70. Vanaf 2014 worden ook de isolatie-eisen voor de verschillende constructiedelen, zoals buitenmuren, daken, vensters, vloeren... aangescherpt.

Klik hier voor meer info.

 

Opvang en infiltratie van regenwater
De nieuwe stedenbouwkundige verordening is strenger dan de voorgaande en kadert in de aanpak van wateroverlast. De principes blijven dezelfde: regenwater scheiden van afvalwater, regenwater zoveel mogelijk gebruiken en het overtollige regenwater laten insijpelen in de bodem. Maar de maatregelen verstrengen. Voortaan moet bij elke nieuwbouw of verharding groter dan 40m² mogelijkheden voorzien worden om het regenwater in de grond te laten sijpelen. En nieuwe of vernieuwde woningen moeten vanaf nu een regenwaterput hebben van minstens 5.000 liter (voorheen 3.000 liter). Bij gebouwen die volledig uitgerust zijn met een groendak, moet geen regenput geplaatst worden. Percelen kleiner dan 250m² zijn vrijgesteld van infiltratievoorzieningen.
Klik hier voor meer info.

 

Eerste Hulp Bij Duurzaam Bouwen
Dubolimburg stuurt de Huisdokter GRATIS op pad. Kllik hier voor meer info.

 

contactpersonen:

Stedenbouwkundige vergunningen:

Sarah Blomme    012 800 192       sarah.blomme@stadtongeren.be

Josly Tilkin          012 800 190        josly.tilkin@stadtongeren.be

Ine Baptist          012 800 186        ine.baptist@stadtongeren.be

 

Verkavelingen:

Bart Hertigers    012 800 189        bart.hertigers@stadtongeren.be

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley