2022 06 17 Tongeren en Borgloon beslissen om hun bibliotheken te laten samensmelten

De bibliotheken van Tongeren en Borgloon zullen in het najaar van 2023 samensmelten. Beide schepencolleges hebben recent hun goedkeuring verleend aan het uitvoeringstraject tot eenmaking.

In augustus 2021 hebben de beide stadsbesturen hun principiële goedkeuring verleend om het fusietraject tussen Tongeren en Borgloon op te starten met het oog op een fusie tot één gemeente vanaf 2025.

“Die fusie moet leiden tot een krachtige en efficiënte organisatie die de goede dienstverlening voor de inwoners zal versterken. Samen staan we als lokaal bestuur sterker en dat is met het oog op de uitdagingen van de toekomst belangrijk voor onze inwoners” zeggen de burgemeesters Dewael en Feytons.

***

Patrick Dewael – Burgemeester stad Tongeren: “De culturele en toeristische sector vormt op haast natuurlijke wijze een verbindend element tussen onze beide steden. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de eerste verregaande samenwerkingsverbanden zich net in deze sector situeren. Wij spreken in dat verband van quick wins. Het samensmelten onze beide bibliotheken betekent overigens niet dat zij hun eigenheid zullen verliezen. Integendeel, er blijven bij voorkeur een aantal verschillen overeind zodanig dat beide filialen mekaar aanvullen en versterken. Zo heeft het voor de bezoeker bijvoorbeeld geen zin om de openingsuren in beide filialen volledig gelijk te trekken.”

Jo Feytons – Burgemeester stad Borgloon: “Voor wat het bibliotheekfiliaal in Borgloon betreft onderzoeken we in dat verband de mogelijkheid tot implementatie in de toekomst van een open bib-systeem. Dit is een geautomatiseerd systeem dat toelaat om de openingsuren van de bibliotheek te verruimen zonder bijkomende personeelsinzet. In het bibliotheekfiliaal te Tongeren – dat kortelings aanzienlijk wordt vernieuwd – wordt dit systeem niet voorzien. Door een dergelijk systeem slechts in één filiaal aan te bieden creëren we met één gerichte investering een meerwaarde voor de inwoners van onze nieuwe fusiegemeente. Dat is net hetgeen we beogen.”

Er is sinds augustus 2021 al heel wat voorbereidend werk gebeurd. De beide schepencolleges vergaderen regelmatig samen. Ook op ambtelijk niveau wordt er al veel samengewerkt, veelal achter de schermen. Nu de samensmelting van de beide bibliotheken goedgekeurd is , wordt ook voor de bewoners van beide gemeentes een eerste realisatie zichtbaar.

“De bibliotheken van Tongeren en Borgloon werken al geruime tijd samen. Eerst in het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS), ondertussen in het samenwerkingsverband ‘Slim Netwerk’, bestaande uit 33 Limburgse en 26 Vlaams-Brabantse bibliotheken, zegt schepen van Cultuur Kim Mommen (Borgloon). “Hierdoor is de werking van de bibliotheken van Borgloon en Tongeren vandaag al sterk gelijklopend. Nu willen we ook de laatste verschillen wegwerken.”

“Er zijn vandaag al heel wat uitleenparameters gelijk en ook het lidgeld moet slechts in één van de aangesloten bibliotheken betaald worden. Dat blijft zo, maar bezoekers zullen na de eenmaking beide catalogen gelijktijdig of apart kunnen raadplegen” vult schepen An Christiaens (Tongeren) aan.

Door de eenmaking van de beide bibliotheken zullen nu dus ook de resterende parameters gelijk getrokken worden. Het bibliotheeksysteem van Tongeren en Borgloon wordt samengevoegd tot één bibliotheek, bestaande uit meerdere vestigingen.

Nu de beslissing tot eenmaking genomen is, kan het uitvoeringstraject opgestart worden. Najaar 2023 zullen alle voorbereidingen afgerond zijn op beide locaties en kunnen de Tongenaar en de Lonenaar in hun ééngemaakte bibliotheek terecht.

;