Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA) en Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Naast de zonering volgens het gewestplan kunnen percelen ook gelegen zijn in een BPA of RUP. Deze plannen leggen de bestemming en de voorschriften vast waaraan de bebouwing moet voldoen, zoals aantal bouwlagen, kroonlijsthoogte, dakvorm, materiaalgebruik, inplanting,...

De BPA's en RUP's die in Tongeren van toepassing zijn, zijn weergegeven op onderstaande kaart.

Door te klikken op onderstaande linken, komt u terecht op het DSI-platform, waar u de definitief vastgestelde grafische plannen en stedenbouwkundige voorschriften van het betreffende BPA of RUP kunt downloaden (DSI = Digitale Stedenbouwkundige Informatie).

gemeentelijke BPA's 

BPA Broek herziening 2

BPA Slachthuis-Moerenpoort

BPA Villawijk Romeinse Wallen wijzigingsplan

BPA Villawijk Romeinse Wallen partiële herziening en uitbreiding

BPA Driekruisenstraat-Sacramentstraat-Verbindingsstraat-Verenigde Natiënlaan

BPA Driekruisenstraat-Sacramentstraat-Verbindingsstraat-Verenigde Natiënlaan - partiële herziening

BPA Seniorenhof

BPA Industrieterrein Tongeren-Oost deel 1 buffers

BPA Industrieterrein Tongeren-Oost – deel 2: buffers + recreatiegebied Blauwe Geit

BPA Industrieterrein Tongeren-Oost deel 2 Blauwe Geit partiële herziening 1 sporthal

BPA Zonevreemde bedrijven

BPA Zonevreemde bedrijventen partiële herziening

BPA Zonevreemde bedrijven fase II

BPA Zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie en jeugdactiviteiten

gemeentelijke RUP's 

RUP Begraafplaats Berg

RUP Siegelsmarkt

RUP Zagerijstraat

RUP Koninksemsteenweg

RUP Zonevreemde Knelpunten

RUP Centrum II

RUP Sportoase II 

RUP Kleinhandelszone Luikersteenweg

RUP KMO-Noord

RUP Ambiorixkazerne II

RUP Autobanden JOH

RUP Hippodroom

provinciale RUP's

PRUP Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tongeren

PRUP Noordoostelijke Omleidingsweg Tongeren

PRUP RWZI Tongeren

gewestelijke RUP's 

GRUP Aardgasleiding VTN2

GRUP Leidingstraat Heers-Tongeren

RUP's in opmaak

Voor een aantal gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen is de procedure tot opmaak nog lopende. Meer info over deze plannen vindt u via onderstaande knop:

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in opmaak

Omgevingscheck

Via de website Omgevingscheck van de Vlaamse Overheid kan je ook nog andere informatie raadplegen. Je kan er niet alleen nagaan of er voor een specifiek perceel of gebied bepaalde ruimtelijke plannen van toepassingen zijn, maar ook of er beschermd erfgoed aanwezig is, of er overstromingsrisico is, of het gelegen is in habitatrichtlijngebied,…

;