Natuurvergunning

U moet een natuurvergunning aanvragen bij wijzigingen aan:

  • stilstaande waters, poelen of waterlopen
  • houtachtige beplantingen
  • heggen, hagen, houtkanten, houtwallen
  • bomen, bomenrijen
  • hoostamboomgaarden
  • andere (kleinere) vegetaties,...


In volgende gebieden op het gewestplan:

  • groen- en bosgebied
  • agrarisch gebied en in de habitatrichtlijngebieden

Procedure

Dien uw dossier in 3 exemplaren in bij de stad Tongeren, Maastrichterstraat 10 te Tongeren. De procedure duurt ongeveer 3,5 maand (indien geen beroep).

Regelgeving

Houd altijd rekening met de zorgplicht

Iedereen die handelingen verricht of hiertoe de opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. De zorgplicht geldt overal en voornamelijk daar waar geen vergunnings- of meldingsplicht geldt, zoals in huiskavels, dit is 50 m of 100 m rond woningen en bedrijfsgebouwen.

Verbod

Wijzigingen aan holle wegen, graften en bronnen zijn overal verboden. Voor wijzigingen aan historisch permanente graslanden en poelen in natuur- of park- of buffergebieden geldt eveneens een absoluut verbod.

 

;