Openbaarheid van bestuur

Online indienen

Iedereen kan toegang vragen tot bestuursdocumenten van de stad Tongeren (Openbaarheidsdecreet van 26 maart 2004).

Het decreet definieert een bestuursdocument zeer ruim: “de drager, in welke vorm ook, van informatie waarover een instantie beschikt”.

Dat betekent dat in principe alle informatie waarover de overheid beschikt, kan worden opgevraagd, ongeacht de informatiedrager. Het moet dus gaan om informatie die gematerialiseerd is op een drager: op papier (schriftelijke stukken, documenten, notulen, omzendbrieven, contracten, vergunningen, enzovoort), op elektronische dragers (bestanden, e-mails, cd-roms), op auditieve of visuele drager.

Voorwaarden

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Maar in de wetgeving zijn wel een aantal uitzonderingen voorzien. De algemeen directeur bekijkt of je aanvraag valt onder deze uitzonderingen. Bovendien komen in principe enkel de bestuursdocumenten die zich in een definitief stadium bevinden in aanmerking voor openbaarmaking.

Een bijzonder geval is als de aanvraag betrekking heeft op:

  • de persoonlijke levenssfeer;
  • vertrouwelijke commerciële of industriële informatie, of
  • informatie die door derden werd verstrekt zonder dat ze daartoe verplicht werden en die ze uitdrukkelijk als vertrouwelijk hebben bestempeld.

Dat zijn gegronde redenen om deze bestuursdocumenten niet openbaar te maken.

 

Procedure

Een aanvraag tot inzage gebeurt steeds per brief of e-mail. In de aanvraag staat duidelijk:

  • naam en correspondentieadres
  • het bestuursdocument waar het over gaat en de vorm waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld

Binnen 15 kalenderdagen krijgt u een antwoord. Als de gevraagde informatie moeilijk tijdig te verzamelen is, kan deze termijn verlengd worden tot 30 kalenderdagen.

Na een positieve beslissing, krijgt u toegang tot de gevraagde bestuursdocumenten inzage, uitleg of afschrift).

De algemeen directeur kan ook beslissen om de openbaarmaking niet of slechts gedeeltelijk toe te staan. Tegen deze beslissing kunt u binnen 30 kalenderdagen een beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur. Het secretariaat van deze beroepsinstantie is gevestigd bij Vlaamse Overheid, departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdeling Kanselarij, Boudewijnlaan 30, te 1000 Brussel.