Akte van overlijden

Heb je een overlijdensakte nodig?

Doe je aanvraag online of via de snelbalie

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Voorwaarden

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de overlijdensakte aanvragen:

  • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van overlijden wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

  • de overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • de erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 50 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente in kwestie stuurt de akte daarna door naar de gemeente waar de overledene woonde.

U kunt een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur van uw woonplaats of waar de persoon is overleden.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen via het thuisloket.

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert uw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Wat meebrengen

Als u het document zelf ophaalt:

  • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • uw eigen identiteitskaart.

Veelgestelde vragen

Kan ik als niet-Belg online een overlijdensakte aanvragen?

Ja. Je hebt wel een elektronische verblijfskaart nodig.

Kan ik een overlijdensakte laten legaliseren?

Je kan door hier te klikken een overlijdensakte aanvragen voorzien van een digitale legalisatie of apostille door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Kan ik een vertaling krijgen van een overlijdensakte?

De dienst burgerzaken kan je bij je overlijdensakte een vertaaldocument geven. Dat kan wanneer je je overlijdensakte in een ander land van de Europese Unie moet afgeven. Je vraagt het vertaaldocument per mail of telefonisch aan.

Aanvaardt de ontvanger in de andere lidstaat het vertaaldocument niet of heb je bijvoorbeeld je overlijdensakte nodig in een land van buiten de Europese Unie, dan moet je een beroep doen op een beëdigd vertaler. In de databank van FOD Justitie kan je zelf een beëdigde vertaler zoeken.

De dienst burgerzaken kan je wel een internationale overlijdensakte bezorgen. Een internationale overlijdensakte is geen vertaling, maar een akte die voorzien is van internationaal overeengekomen codes.