Vastgoedinformatie en uittreksels

Online aanvragen

Het stedenbouwkundig uittreksel bevat een uittreksel uit het plannenregister en het vergunningenregister.

Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over plannen en verordeningen van toepassing zijn op het perceel. Het uittreksel bevat minimaal de naam van het plan zoals het is goedgekeurd, de datum van goedkeuring, de eventuele bestemmingen en, wat de verordeningen betreft, minimaal de naam van de verordening zoals deze is goedgekeurd, de datum van goedkeuring.

Het uittreksel uit het vergunningenregister is een gegevensbestand met betrekking tot de stedenbouwkundige situatie van de percelen die in de gemeente zijn gelegen, voor zover deze bekend is. Het vergunningenregister bevat voor het hele grondgebied van de gemeente minstens de volgende informatie per kadastraal perceel:

  • het kadastraal nummer
  • de adresgegevens
  • de stedenbouwkundige attesten
  • de stedenbouwkundige vergunningen en de identiteit van de aanvrager
  • de verkavelingsvergunningen en de identiteit van de aanvrager
  • de bouwmisdrijven (processen-verbaal) met betrekking tot inbreuken op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of vroegere wetgevingen
  • de planologische attesten

Let op! De informatie van beide uittreksels is een momentopname en betreft de situatie op de dag van behandeling of afgifte van het uittreksel. 

Bij de vastgoedinformatie is eveneens informatie opgenomen betreffende milieu en natuur, huisvesting en economie, bescherming onroerend erfgoed, andere erfdienstbaarheden van openbaar nut en gemeentelijke belastingen en heffingen.

Voor wie?

Notarissen, immobiliënkantoren en burgers bij verkoop van vastgoed.

Bedrag

Stedenbouwkundig uittreksel (tot 31/03/2010): € 62,00

Stedenbouwkundig uittreksel (vanaf 01/04/2010): € 50,00

Vastgoedinformatie: € 62,00