Conformiteitsattest voor woning

Woningkwaliteit

Wie een woning verhuurt of voor bewoning ter beschikking stelt in het Vlaamse Gewest, moet ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen op vlak van kwaliteit, comfort en veiligheid. Een niet conforme woning mag niet verhuurd of ter beschikking gesteld worden voor bewoning !

De stad Tongeren wil nog meer inzetten op de kwaliteit van haar woningpatrimonium. Het doel is de basisveiligheid en de minimumkwaliteit van alle huurwoningen te garanderen.

Een betaalbare en kwaliteitsvolle woning is immers een basisrecht voor iedereen. Wil je zeker weten dat je een geschikte woning huurt? Wil je als eigenaar een positief signaal geven dat je woning voldoet aan de kwaliteitsnormen? Met een conformiteitsattest wordt aangetoond dat de woning in orde is, dat zij voldoet aan de minimumeisen zoals die gesteld worden in de Vlaamse Codex Wonen.

Het conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente of Wonen Vlaanderen aflevert als aangetoond werd dat de woning aan de kwaliteitsnormen voldoet. Het attest is geen verhuurvergunning.

De voordelen van het conformiteitsattest voor de huurder en de verhuurder:

 • de huurder weet dat de woning beschikt over de vereiste kwaliteit en comfort en geschikt is voor bewoning.
 • de verhuurder is zeker dat zijn huurwoning bij aanvang van de huur voldoet aan de woningkwaliteitsnormen.
 • in het conformiteitsattest wordt de bezettingsnorm bepaald, dit is het aantal personen dat in de woning mag wonen.

Verplicht in Tongeren

Voor alle woningen die ouder zijn dan 55 jaar en die in gebruik genomen of verhuurd worden vanaf 1 maart 2022 moet een geldig conformiteitsattest kunnen worden voorgelegd.

Ook voor alle huisvesting voor seizoenarbeiders moet een geldig conformiteitsattest worden voorgelegd, ongeacht de ouderdom van de woning.

Indien er geen geldig conformiteitsattest voorhanden is moet het worden aangevraagd.

Het conformiteitsonderzoek

Bij het onderzoek, ook wel kwaliteitsonderzoek genoemd, van de woningen of wooneenheden en de gebouwen waarin deze zich bevinden wordt bekeken of de basisnutsvoorzieningen aanwezig zijn en goed functioneren, of er voldoende licht en verluchting is, of de technische verwarming, elektriciteit, gas en water goed geïnstalleerd zijn en of de woning veilig is. Enkel objectief waarneembare gebreken worden beoordeeld. Hoe een woning werd ingericht en of deze luxueus of eerder basic is, heeft geen belang.

De gebreken worden genoteerd in een technisch verslag, er wordt bekeken of er herstelwerken nodig zijn om de woning in orde te maken. Worden er te veel gebreken vastgesteld dan kan er geen conformiteitsattest worden uitgereikt. Wel kan dan een procedure opgestart worden die de eigenaar aanzet om de gebreken te herstellen of de woning te renoveren. Tevens wordt een aantekening van vermoedelijke ongeschiktheid of onbewoonbaarheid aan het adres gekoppeld in het Rijksregister.

Het conformiteitsonderzoek aanvragen

Je kan het attest aanvragen door middel van onderstaand aanvraagformulier dat je ingevuld en ondertekend kunt bezorgen bij de dienst Huisvesting.

Dat kan per aangetekende zending naar Dienst Huisvesting, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren of mailen naar infohuisvesting.be. Je kan het aanvraagformulier op afspraak ook afgeven tegen bewijs van afgifte.

Een medewerker maakt een afspraak met jou om de woning te controleren. Als je woning voldoet aan de kwaliteitsnormen kan het conformiteitsattest worden uitgereikt.

Het aanvraagformulier kan je hieronder downloaden.

Nuttige documenten om bij de aanvraag alvast toe te voegen:

 • Recent en geldig keuringsattest van elektriciteit;
 • Energieprestatiecertificaat (EPC), afgeleverd vanaf 2019;
 • Schema van de woning, met aanduiding van de maten en functie van elk lokaal.

Voor informatie over de conformiteitscontrole kan je kijken waaraan een woning moet voldoen via de woningkwaliteitswijzer van Vlaanderen.

Het bouwjaar van je woning kan je opzoeken via woningpas.vlaanderen.be 

Het technisch verslag is de controlelijst waarop de woningcontroleur alle gebreken aanduidt die worden vastgesteld in de woning. De gebreken worden ingedeeld in drie categorieën: 

 • Categorie I, lichte gebreken:
  • Ø Bij 6 gebreken (of minder) van categorie I = de woning is conform;
  • Ø Bij 7 gebreken van categorie I = één gebrek van categorie II
 • Categorie II, ernstige gebreken, geen direct gevaar voor veiligheid of gezondheid:
  • Ø Bij 1 gebrek van categorie II = woning is ongeschikt
 • Categorie III, ernstige gebreken met mensonwaardige leefomstandigheden of veiligheids- en gezondheidsrisico´s:
  • Ø Bij 1 gebrek van categorie III = woning is ongeschikt en onbewoonbaar !

Geldigheidsduur van het conformiteitsattest

Het conformiteitsattest is 10 jaar geldig, tenzij:

 • Er gebreken in verband met vocht werden vastgesteld, zowel aan de binnenwanden als aan de buitenwanden >> geldigheidsduur van 5 jaar;
 • Indien het volgende verloop rond de kwaliteit van een woning zich voordoet: vaststelling van gebreken van categorie II of III; afgifte van een CA na herstel van de gebreken; opnieuw conformiteitsonderzoek binnen 5 jaar (op aanvraag) waarbij opnieuw gebreken van categorie II en III worden vastgesteld; herstel gebreken >> geldigheidsduur van 3 jaar.
 • In één of meerdere ramen in leefruimtes, keukens, slaapkamers of badkamers ontbreekt dubbel glas >> attest geldig tot en met 31 december 2022.

Het conformiteitsattest vervalt van rechtswege als omschreven in artikel 3.9, VCW.

De kosten

De vergoeding voor een onderzoek in het kader van de afgifte van een conformiteitsattest bedraagt € 60 en is verschuldigd door de eigenaar of verhuurder. 

;