Toegankelijkheidsverklaring

Stad Tongeren streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de websites www.tongeren.be en www.toerismetongeren.be

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

We namen, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

Integratie screeningstool in het CMS en op www.tongeren.be en www.toerismetongeren.be:

  • screening bij ingave nieuwe content
  • periodieke screening van de ganse site

Aanpassing frontend www.tongeren.be en www.toerismetongeren.be met een hoog contrast switch knop.

Daarnaast organiseerden we een interne infosessie voor werknemers.

De webredacteurs kregen de mogelijkheid om op 13 oktober, 15 oktober of 20 oktober 2020 deel te nemen aan een training over:

De aanpak van de nieuwe toegankelijkheidsrichtlijnen via de LCP-screeningstool toegankelijkheid en dode URL's, waarbij alle webredacteurs:

  • toegankelijkheidsfouten op hun bestaande webpagina's corrigeren en bestaande dode links verwijderen of aanpassen
  • de content van hun nieuwe webpagina's toetsen op toegankelijkheid en foutieve URL's, alvorens deze pagina's online te laten plaatsen door de eindredacteurs

De opmaak van toegankelijke webpagina's.

Helder schrijven op het web met het gebruik van verstaanbare taal, duidelijke webformulieren en goed omschreven downloads en niet-tekstuele content, zoals afbeeldingen en grafieken.

Nalevingsstatus

De websites www.tongeren.be en www.toerismetongeren.be voldoen gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF's. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. Het lokaal bestuur kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

Corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke PDF's

We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige PDF-bestanden halen we offline.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.tongeren.be wordt doorgelinkt naar externe websites zoals de UiTdatabank het geheugen van Tongeren,... al dan niet via automatische integratie op de fronted. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

Extra toelichting

De stad Tongeren blijft werken aan toegankelijkeheid op haar websites www.tongeren.be en www.toerismetongeren.be. 

De eindredacteurs waken erover dat alle redacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 permanent naleven met aandacht voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content. De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig en lassen indien gewenst extra sensibiliserings- en trainingsmomenten in.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 09/09/2020 en het laatst herzien op 15/10/2020 in samenwerking met webleverancier LCP.

Feedback en contactgegevens

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van de websites www.tongeren.be of www.toerismetongeren.be? Laat het weten aan de communicatiedienst via info@stadtongeren.be of tel. 012 800 000 Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. 

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met het antwoord op uw kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheidsproblemen op de websites www.tongeren.be of www.toerismetongeren.be? Neen contact op met de ombudsdienst via info@stadtongeren.be of tel 012 800 000. We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 10 werkdagen.

;