Gemeentelijk Administratieve Sancties (GAS)

Via het politiereglement van de Gemeentelijke Administratieve Sancties mag de stad Tongeren zelf bepaalde inbreuken vaststellen en sanctioneren vb. geluidsoverlast, hondenpoep, loslopende honden, wildplassen, sluikstorten,...

Procedure

online melden

De overtredingen worden vastgesteld door de agenten van de lokale politie of door de gemeenschapswacht-vaststellers. De vaststellingen worden overgemaakt aan het stadsbestuur ipv aan het parket. De sanctionerend ambtenaar van de stad legt de geldboete op, de overige sancties (schorsing, intrekking, sluiting) worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen. Tijdens de procedure heeft de overtreder steeds de mogelijkheid tot verweer. Een overtreder kan zich laten bijstaan door een raadsman. Onder bepaalde voorwaarden kan aan de betrokkenen de mogelijkheid geboden worden om via bemiddeling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is facultatief voor volwassenen, voor minderjarigen vanaf 16 jaar is de bemiddeling verplicht.

Bedrag

Er bestaan verschillende soorten administratieve sancties. De belangrijkste daarvan is de administratieve geldboete die proportioneel wordt opgelegd met de ernst van de overtreding. De boete bedraagt maximaal € 500,00 voor meerderjarigen en maximaal € 175,00 voor minderjarigen vanaf 16 jaar. Daarnaast zijn er nog andere sancties mogelijk zoals de schorsing of intrekking van een vergunning die de stad afleverde of de sluiting van een instelling.

;