Herbestemmingspremie

Reglement premie voor herbestemming van leegstaande handelsruimten naar woonruimten 2019

Met de herbestemmingspremie heeft de stad Tongeren als doel een ondersteuning te bieden voor de verbouwing van leegstaande handelsruimten tot woonruimte. De herbestemmingspremie kadert binnen het principe van het duurzaam ruimtegebruik.

Voor wie ?

Eigenaars van leegstaande handelsruimten.

Voorwaarden

Om voor de herbestemmingspremie in aanmerking te kunnen komen moet onder andere voldaan zijn aan de volgende eisen:

  • het pand moet hoofdzakelijk vergund zijn;
  • de herbestemming naar woonruimte moet stedenbouwkundig vergund zijn;
  • de handelsruimte dient tenminste 7 jaar oud te zijn;
  • de ruimte moet gelegen zijn aan de gewestwegen of binnen de afbakeningslijn van het Structuur ondersteunend Kleinstedelijk Gebied Tongeren;
  • indien de ruimte gelegen is buiten de gewestwegen en deze afbakening moet zij als leegstaand geregistreerd staan op de gemeentelijke inventaris van leegstand;

Na de werken moet de woning voldoen aan de minimumeisen van comfort, veiligheid en kwaliteit zoals gesteld in de Vlaamse Codex Wonen.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de onderdelen waarvoor de premie kan worden aangevraagd staan in dit reglement omschreven.

De aanvraag

De aanvraag dient schriftelijk per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs te gebeuren en gericht te zijn aan

Stad Tongeren

Dienst Huisvesting

Maastrichterstraat 10

3700 Tongeren

Bedrag

De premie bedraagt max. 10.000 euro

;