Omgevingscheck

Via de website Omgevingscheck van de Vlaamse Overheid kan je nagaan of er voor een specifiek perceel of gebied bepaalde ruimtelijke plannen van toepassing zijn, maar ook of er beschermd erfgoed aanwezig is, of er overstromingsrisico is, of het gelegen is in habitatrichtlijngebied,…

;