Pensioen

In België bestaan er drie verschillende pensioenstelsels:
 • het stelsel van de werknemers
  Wanneer u als bediende of arbeider in de privésector werkt, valt u onder dit stelsel. Wanneer u een contractueel ambtenaar bent (niet vastbenoemd) bij de overheid (federaal, regionaal of andere) werkt u ook als werknemer.
 • het stelsel van de zelfstandigen
  Dit stelsel is voor u van toepassing wanneer u werkt voor eigen rekening of helper bent van een zelfstandige
 • het stelsel van de overheid (vastbenoemde ambtenaar)
  Wanneer u een vastbenoemd ambtenaar bent bij een overheidsinstelling, op federaal, regionaal, provinciaal of gemeentelijk niveau, valt u onder het pensioenstelsel van de overheid.

Opgelet: Gezien de voorwaarden voor het vervroegd pensioen elk jaar veranderen, verwijzen wij de personen die graag meer informatie wensen of specifieke vragen hebben door naar de Federale pensioendienst. U maakt hiervoor een afspraak.

Voor wie?

De normale pensioengerechtigde leeftijd is momenteel in alle regimes 65 jaar.

Deze wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 (ingangen vanaf 1 februari 2025) verhoogd tot 66 jaar en in 2030 (ingangen vanaf 1 februari 2030) tot 67 jaar.

Voorwaarden

Voor het rustpensioen gelden volgende algemene regels:

 • u heeft de vereiste leeftijd bereikt. De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar.
 • u heeft geen inkomen uit een beroepsactiviteit dat hoger is dan een bepaald grensbedrag
 • tijdens uw loopbaan heeft u of uw werkgever de wettelijke bijdragen betaald

Voor het overlevingspensioen gelden op het ogenblik van overlijden volgende algemene regels:

 • u bent minstens 45 jaar oud
 • u bent minstens één jaar gehuwd of uw huwelijk is voorafgegaan door een periode van wettelijke samenwoning

Hierop zijn een aantal uitzonderingen. De volledige regelgeving raadpleegt u best op de Federale pensioendienst.

Procedure

Wanneer kunt u op pensioen gaan?

 • Wanneer u op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen gaat moet u geen pensioenaanvraag indienen. Automatisch wordt al het nodige gedaan om uw pensioen te berekenen en tijdig te betalen.
 • Indien u met pensioen wil gaan op een andere ingangsdatum, mag u uw aanvraag ten vroegste één jaar en ten laatste één maand voor deze datum indienen. 

Waar kunt u uw pensioen aanvragen?

 • inwoners van Tongeren kunnen hun aanvraag voor een rustpensioen of een overlevingspensioen doen via het Dienstencentrum De Piepel. Dit kan enkel op afspraak op het nummer 012/24 24 35.
 • de Website Pensioenaanvragen
 • een aanvraag bij de Rijksdienst Voor Pensioenen, in de Zuidertoren, in een gewestelijk kantoor, de pensioenpunten
 • de zitdag van pensioenen in het Sociaal Huis De Semper.

Opvolging?

Enkele weken na uw aanvraag ontvangt u een lijst met vragen over uw loopbaan en de gewenste ingangsdatum van uw pensioen. Met die lijst kunt u ook in het Sociaal huis terecht. Nog wat later krijgt u de berekening van uw pensioen opgestuurd door de betrokken pensioenkas.

Volmacht?

Wanneer u niet de mogelijkheid heeft om uw aanvraag zelf in te dienen, kan u zich laten vertegenwoordigen door een meerderjarige die in het bezit is van een door u getekende volmacht.

Bedrag

De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van een aantal zaken zoals de betaalde bijdragen en het aantal gewerkte jaren. 

Instellingen die het pensioen berekenen en betalen

u werkt als wie berekent? Wie betaalt?
werknemer Rijksdienst voor pensioenen (RVP) Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
zelfstandige Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSZV) Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
ambtenaar Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) Centrale Dienst voor vaste uitgaven (CDVU-Pensioenen)

 Het pensioen wordt uitbetaald met een postcheque of via storting op uw bankrekening.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • loopbaangegevens
 • volmacht indien de betrokkene de aanvraag niet zelf kan doen

Als zelfstandige moet u ook onderstaande meebrengen:

 • een overzicht van uw loopbaan of van die van uw (ex-)echtgeno(o)t(e) eventueel met vermelding van de werkgever
 • begin- en einddatum militaire dienst